“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Tanya jawab 11 syaikh muhammad bin hizam.

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

1. TANYA  : Penanya berkata : dalam madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat harta, kecuali dari jenis nya sendiri, jadi emas tidak boleh dibayar zakat nya kecuali dengan jenisnya. Apakah ini dibenarkan?  Dan jika benar maka apa landasan nya?  Dan jika tidak seperti itu, maka bagaimana dalilnya?

JAWAB : Inilah yang benar,  bahwa zakat sesuatu dikeluarkan dari jenis.  Maka gandum yang di bayarkan adalah gandum. Dan begitulah harta yang di zakat kan, semua di bayar kan dari jenisnya. Dan adapun emas dan perak, para ulama membolehkan pembayaran zakatnya dengan uang, karena uang para ulama mengkategorikannya pada emas dan perak, karena ia menempati kedudukan emas dan perak, dan dahulu transaksinya menggunakan dinar dan dirham, yang notabene dari emas dan perak, dalam jual-beli, yang sekarang menggunakan uang, oleh karena itu mereka membolehkan pembayaran zakat dengan uang sebagai ganti dari emas dan perak. 

Devider

2. TANYA : Anak Kecil yang yatim, atas siapakah kewajiban zakat fitrahnya?

JAWAB : Zakatnya dari hartanya, yang dikeluarkan oleh wali atau yang bertanggung jawab atas anak yatim tersebut. Dan jika walinya atau pengurusnya suka kalau anak tersebut mengeluarkan dengan sendirinya, maka tidak mengapa. 

Devider

3. TANYA : Seorang wanita yang sudah menikah, siapakah yang menanggung zakat nya, apakah dia sendiri?  Atau kah suaminya?  Atau bapaknya?

JAWAB : Mayoritas Ahlul Ilmi berpendapat,  bahwa kewajiban tersebut atas suaminya, dialah yang bertanggung jawab atasnya. Dan di antara ulama yang mewajibkan zakatnya atas wanita itu sendiri, dia mengeluarkan dari hartanya sendiri. Dan yang lebih benar adalah : kewajiban atas si suami, dan inilah pendapat mayoritas ulama.

Devider

4. TANYA  : Bagaimana batasan kaya yang wajib baginya untuk membayar zakat?

JAWAB : Kewajiban zakat adalah bagi yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya, maka dia mengeluarkan zakatnya. Ibnul Mundzir berkata : Mereka (para Ulama) bersepakat bahwa orang yang tidak mempunyai apa-apa, maka tidak ada kewajiban fitrah atasnya. Dan mereka berselisih dalam ketentuan  kelonggaran yang di wajibkan zakat karenanya, dalam dua pendapat :

Pertama : Seorang tersebut mendapatkan kelebihan dari makanan dia dan orang yang wajib dia nafkahi, untuk makanan malam hari raya dan besoknya. Inilah pendapat  Àthâ, Asy-Syàbî, Ibnu Sîrîn, Abul ‘Âliyah, Mâlik,  Asy Syâfi’î, Ibnul Mubârak,  Ahmad,  dan Abu Tsaur, yaitu ini adalah pendapat Mayoritas Ulama. Yaitu : jika ia mendapat ada yang lebih dari makanan sehari semalam, maka dia membayar zakat fitrah.

Kedua : Dia mempunyai nishâb dari emas dan perak, atau yang semisalnya, yang melebihi tempat tinggalnya dan perabot rumahnya, yang memang harus dimiliki. Dan ini adalah pendapat Abu Hanîfah.

Dan yang benar adalah pendapat yang pertama, sebagaimana hadits : Dan  utamakanlah dengan  yang  kamu tanggung.
Dan Hadits : Cukuplah  seorang itu  berdosa, jika ia menyia-nyiakan yang dia tanggung.
Kalau begitu, ia memulai dari diri sendiri, jika ada yang lebih, maka ia keluarkan yang lebih tersebut.

Devider

5. TANYA : Anak kecil yang dilahirkan malam hari raya, apakah dikeluarkan zakat untuknya? 

JAWAB : Dia masih mendapati waktu ibadah, maka di keluarkan zakat untuknya. 
Dan ia termasuk dalam hadits : dikeluarkan untuk setiap kecil dan besar.

Devider

6. TANYA : Penanya berkata : Apakah dibolehkan bagi seseorang yang sedang shalat untuk menahan kencing dan kentutnya, walaupun itu menyulitkannya?

JAWAB : Jika memang sangat menyusahkannya, dimana hal tersebut menghilangkan kekhusyu’an dan thuma’ninah maka tidak boleh.
Sebagaimana hadits Aisyah dalam Shahih Muslim, beliau berkata : Aku mendengar rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :
“Tidak sempurna shalat jika telah dihidangkan makanan dan tidak pula ketika dia menahan dua kotoran.”.
Adapun jika ia menahannya biasa saja, dimana tidak mengganggu thuma’ninah dan kekhusyu’annya, maka itu dibolehkan. Wallahul musta’aan . 

Devider

7. TANYA : Penanya berkata : Ada seseorang yang diberi harta yang haram, apakah dibolehkan baginya untuk menggunakannya untuk anak anak dan keluarganya? Harta yang haram tidak boleh dimakan.

Sebagai mana hadits :Wahai Ka’b bin ‘Ujrah, “Sesungguhnya tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari perkara haram, neraka lah yang lebih pantas untuknya.Ini jika dia diberi dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan dia mengetahui bahwa harta itu murni haram, tidak ada campuran harta halal. Adapun jika tidak seperti tadi, maka tidak halal, kecuali seorang yang bertaubat dari harta tersebut yang memberikannya dengan tujuan untuk melepaskan diri dari harta tersebut, bukan untuk di sedekahkan, maka ini halal baginya, sebagaimana pendapat yang benar. Wa billâhit tawfìq.

Devider

8. TANYA :  Penanya berkata : Bagaimana hukumnya qaat secara syar’i dan penanamannya?

JAWAB : Haram, karena termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dari Ibnu Abbas ia berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : 
“Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayaka”. Dan berapa banyak harta yang di keluar kan tanpa ada manfaatnya, dan telah kalian dengar hadits riwayat Bukhari, dari Khaulah Al Anshãriyyah radhiyallahu anha ia berkata : Aku mendengar rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

 “Sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah yang bukan hak nya, maka nerakalah bagi mereka pada hari qiamat.”
Dan nabi Shallallahu’alaihi Wasallam melarang dari menyia nyia kan harta. 

📜✒️ Soal jawab bersama Syaikh Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Ba’daniy Al-Yamaniy Hafidzahullah

📩 Faedah kiriman Al akh Mahir Al Fadhli Al-Yamaniy hafidzahullah disaluran telegram ibnhezam@

📌Alih bahasa dan editor : team Ashhabulhadits

Tanya jawab 11 syaikh muhammad bin hizam.NASKAH ASLI

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

الســـــــــؤال :- يقول السائل: في المذهب الشافعي لا يجوز إخراج زكاة المال إلا من جنسه، فالذهب لا تخرج زكاته إلا من جنسه، فهل هذا صواب، إن كان كذلك فما هو الدليل، وإن لم يكن كذلك فما هو الدليل ؟

 الإجــــــــــــــــابة :- هذا هو الصحيح، أن زكاة الشيء تخرج من جنسه، فالبر يخرج منه برًا، والشعير يخرج منه شعيرًا، وهكذا أصناف الزكاة كلها تخرج من جنسها،وبالنسبة للذهب والفضة أجاز العلماء إخراج زكاتها من النقود، لأن النقود ألحقها العلماء بالذهب والفضة، ألحقوها بالذهب والفضة في الحكم لأنها قامت مقامها، وقد كان التعامل بالدنانير والدراهم وهي من الذهب والفضة في البيع والشراء، وهو الآن بالنقود، من أجل ذلك أجازوا إخراج النقود بدلًا منها .

الســـــــــؤال :- الصغير اليتيم، على من زكاة فطره؟
الإجــــــــــــــــابة :- الزكاة تكون من ماله، يخرجها عنه الولي أو القائم عليه، وإن أحب القائم أو الولي، أن يخرج عنه من قبل نفسه، فلا بأس.

الســـــــــؤال :- المرأة المتزوجة، على من زكاتها، على نفسها، أم على زوجها، أم على أبيها؟
الإجــــــــــــــــابة :- أكثر أهل العلم على أنها على زوجها، لأنه هو الذي ينفق عليها، هو الذي يعولها، ومنهم من أوجبها على الزوجة نفسها، تخرجها من مالها، والأقرب أنها على الزوج وهو قول الجمهور

الســـــــــؤال :- إلى أي حد يكون غنيًا، تجب عليه زكاة الفطر؟

 الإجــــــــــــــــابة :-
تجب على من يملك ما يزيد على قوته، فيخرج زكاته، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه.
واختلفوا في ضابط اليسار التي تجب به زكاة الفطر على قولين: الأول: أن يجد فاضلًا على قوته وقوت من يلزمه النفقة عليه، ليلة العيد ويومه، وهو قول عطاء والشعبي وابن سيرين وأبو العالية ومالك والشافعي وابن المبارك وأحمد وأبي ثور، أي قول الجمهور، أي أنه إذا وجد فاضلًا عن قوت يومه وليلته، أخرج زكاة الفطر، الثاني: أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما يعادلها زائدًا على مسكنه وأثاثه الذي لا بد له منه، وهو قول أبي حنيفة، والصواب هو القول الأول لحديث: (وابدأ بمن تعول)، وحديث: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول)، إذًا يبدأ بنفسه، فإذا وجد زائدًا، أخرج عل الزائد الذي عليه.

 الســـــــــؤال :-الصغير الذي ولد ليلة العيد، أتخرج عنه زكاة الفطر؟

 الإجــــــــــــــــابة :-أدرك وقت العبادة، فيخرج عنه، يشمله الحديث، (عن كل صغير وكبير).

 الســـــــــؤال :-يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يحقن بوله وريحه أثناء الصلاة، وإن شق ذلك عليه ؟

 الإجــــــــــــــــابة :-إن كان ذلك عليه شديدًا بحيث يذهب عليه الخشوع والطمأنينة فلا يجوز، لحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ وإن كانت المدافعة خفيفة بحيث لا تشغله عن الطمأنينة والخشوع فيجوز له ذلك، والله المستعان

 الســـــــــؤال :-يقول السائل: رجل أعطي له مال حرام، فهل يجوز له أن يصرفه على أولاده وأهله؟
 الإجــــــــــــــــابة :-المال الحرام لا يؤكل،كما جاء في الحديث: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ) أخرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه،
 الإجــــــــــــــــابة :-المال الحرام لا يؤكل،كما جاء في الحديث: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ) أخرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه،هذا إذا كان أعطيه صدقة أو هدية، وهو يعلم أنه من الحرام الصرف الذي لم يخالطه الحل، وأما إن لم يكن كذلك فلا يحل. إلا أن يعطيه إنسان تائب من ذلك المال بنية التخلص منه لا بنية الصدقة فهو حلال له على الصحيح، وبالله التوفيق .

 الســـــــــؤال :- يقول السائل: ما الحكم الشرعي في القات وزراعته ؟

 الإجــــــــــــــــابة :-محرم، لأنه ضياع للأموال وإتلاف للأجساد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وكم من أموال تنفق فيه من غير فائدة، وسمعتم بالحديث رواه البخاري عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:«إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ» .

 

Iklan

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: