“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

xs

Ditulis  dan diterjemahkan Oleh:

Abu Fairuz Abdurrohman bin Soekojo Al Jawiy Al Indonesiy –semoga Alloh memaafkannya-

بسم الله الرحمن الرحيم

Pembukaan

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد:

Berikut ini ada pertanyaan:

“Bagaimana derajat hadits Sa’d bin Ubadah di Sunan An Nasaiy yang berisi tentang keutamaan shodaqoh dengan memberikan air minum pada orang lain?

Maka dengan mohon pertolongan pada Alloh saya menjawab:

Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasaiy dalam Sunan beliau nomor (3664) yang berkata: Akhbarona Muhammad bin Abdillah ibnil Mubarok: haddatsana Waki’: ‘an Hisyam: ‘an Qotadah: ‘an Sa’id ibnil Musayyab: ‘an Sa’d bin Ubadah rodhiyallohu ‘anhu yang berkata: Aku katakan: 

يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» ، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»

“Wahai Rosululloh, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Apakah saya boleh bershodaqoh atas nama beliau?” Nabi menjawab: “Iya.” Saya bertanya: “Maka shodaqoh manakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Memberikan minum.”

Hadits ini juga beliau riwayatkan pada nomor (3665) yang berkata: Akhbarona Abu ‘Ammar Al Husain bin Huroits: ‘an Waki’ dan seterusnya.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di Sunan beliau nomor (3684) seraya berkata: haddatsana Ali bin Muhammad: haddatsana Waki’ Waki’ dan seterusnya.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shohih beliau nomor (3348) dari jalur Waki’ juga.

Hisyam adalah Ad Dustuwa’iy, orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadits Qotadah.

Hisyam ini didukung oleh Syu’bah –termasuk orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadits Qotadah juga-, diriwayatkan oleh An Nasaiy nomor (3666) yang berkata: Akhbaroni Ibrohim ibnul Hasan: ‘An Hajjaj: Sami’tu Syu’bah yuhadditsu ‘an Qotadah, dan seterusnya.

Maka sanadnya shohih sampai ke Sa’id ibnul Musayyab –pemimpin para tabi’in-. akan tetapi Sa’id tidak mendengar dari Sa’d bin Ubadah.11:26

Al Hafizh Al ‘Alaiy rohimahulloh berkata:

“Dan di dalam Sunan Abi dawud dan An Nasaiy ada riwayat Sa’id ibnul Musayyab dari Sa’d bin Ubadah rodhiyallohu ‘anh, padahal beliau tidak berjumpa dengan Sa’d.” (“Jami’ut Tahshil”/hal. 184).

Akan tetapi marosil Sa’id ibnil Musayyab itu adalah hujjah yang shohih.

Al Hafizh Al ‘Alaiy rohimahulloh berkata: “Hanbal bin Ishaq berkata: Aku mendengar Abu Abdillah –yaitu: Ahmad bin Hanbal- berkata: “Marosil Ibnil Musayyab itu shohih. Engkau tidak akan melihat yang lebih shohih dari marosil beliau.” Yahya bin Ma’in berkata: Marosil yang paling shohih adalah marosil Sa’id ibnil Musayyab.” Dan ini semua mendukung keinginan Asy syafi’iy rohimahulloh dengan ucapan beliau yang memperkecualikan marosil Ibnul Musayyab dan menerimanya secara mutlak tanpa didukung oleh sanad yang lain, berdasarkan penjelasan yang telah lewat.

Al Qoffal Al Marwaziy menukilkan dari Asy Syafi’iy bahwasanya beliau berkata dalam kitab beliau “Ar Rohn Ash Shoghir”: “Irsal Ibnul Musayyab menurut kami adalah hujjah.” Dan demikian itu juga mendukung pendapat yang kami pilih.” (Selesai dari “Jami’ut Tahshil”/hal. 47).

Beliau rohimahulloh juga berkata: “Al Muzaniy berkata dalam “Mukhtashor” beliau: Irsal Sa’id ibnul Musayyab menurut kami adalah hasan.” (Selesai dari “Jami’ut Tahshil”/hal. 46).

Jika riwayat Sa’id ibnul Musayyab ke Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam itu shohihah, maka riwayat beliau dari Shohabat itu lebih utama untuk dishohihkan karena Sa’id itu amat jujur dan meneliti.

Al Imam Ibnul Qoyyim rohimahulloh berkata: “Al Imam Ahmad berkata: “Jika Sa’id ibnul Musayyab tidak diterima riwayatnya dari Umar, maka siapakah yang akan kita terima?” Dan para pemimpin Islam dan mayoritas mereka berhujjah dengan ucapan Sa’id ibnul Musayyab: “Rosululloh shollallohu ‘alaihi waalihi wasallam bersabda” maka bagaimana dengan riwayat beliau dari Umar rodhiyallohu ‘anh? Dulu Abdulloh bin Umar biasa mengirimkan utusan kepada Sa’id ibnul Musayyab dan menanyai beliau tentang keputusan-keputusan Umar, lalu Ibnu Umar berfatwa dengan riwayat tadi. Dan tiada seorangpun dari ulama terpandang dalam Islam yang sezaman dengan Sa’id ibnul Musayyab dan yang setelah beliau yang mencerca riwayat beliau dari Umar. Dan kritikan orang yang selain mereka tidak perlu diperhatikan.” (“Zadul Ma’ad”/5/hal. 166-167).11:30

Kemudian Sa’id ibnul Musayyab rohimahulloh telah didukung oleh Al Hasan Al Bashriy.

Al Imam Ahmad dalam Musnad beliau nomor (22459) berkata: Haddatsana Hajjaj: sami’tu Syu’bah yuhadditsu ‘an Qotadah: sami’tu Al Hasan yuhadditsu ‘an Sa’d bin Ubadah, dan seterusnya.

Al Hakim An Naisaburiy rohimahulloh telah menyatukan antara riwayat Sa’id ibnul Musayyab dan Al Hasan dalam satu sanad di “Al Mustadrok” (1511): tsana Muhammad bin ‘Ar’aroh, tsana Syu’bah: ‘an Qotadah: ‘an Sa’id ibnul Musayyab wal Hasan: ‘an Sa’d bin Ubadah rodhiyallohu ‘anh, dan seterusnya.

Dan dari jalur beliau Al Baihaqiy meriwayatkan dalam “As Sunanul Kubro” (7804) seperti itu juga.

Muhammad bin ‘Ar’aroh adalah ibnul Barnad As Samiy Al Qurosyiy, tsiqoh shoduq. (“Al Jarh Wat Ta’dil”/Ibnu Abi Hatim/8/hal. 51).

Al Hasan Al Bashriy mudallis, tapi ‘an’anah beliau bisa untuk pendukung, terutama karena beliau telah menyebutkan kisah yang memperkuat riwayat beliau.

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam Sunan beliau nomor (419) dengan sanad yang shohih kepada Al Hasan yang berkata:

قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إني كنت ابن أم سعد، وإنها ماتت، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» . قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «اسق الماء» قال: فجعل صهريجين بالمدينة. قال الحسن: فربما سعيت بينهما وأنا غلام

“Sa’d bin Ubadah berkata: Wahai Rosululloh, sesungguhnya saya adalah anak Ummu Sa’d, dan beliau sekarang sudah meninggal. Maka apakah bermanfaat bagi beliau jika saya bershodaqoh atas nama beliau?” Nabi menjawab: “Iya.” Sa’d bertanya: “Maka shodaqoh apa yang paling utama?” Beliau menjawab: “Berikanlah minuman.” Al Hasan berkata: “Maka Sa’d membikin Shihrijain (dua telaga) di Madinah. Maka terkadang aku berlari-lari kecil di antara dua telaga tadi ketika aku masih anak-anak.”

          Al Jauhariy rohimahulloh berkata: “Shihrij kata tunggal dari Shoharij, dan dia itu bagaikan telaga yang berkumpul di dalamnya air.” (“Ash Shihah”/1/hal. 326).

Maka hadits tersebut hasan li ghoirih.11:31

Hadits ini datang juga dari jalur lain yang amat lemah sekali, diriwayatkan oleh Ath Thobroniy rohimahulloh dalam “Al Mu’jamul Kabir” (5385) yang berkata: haddatsana Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah: tsana Dhiror bin Shord Abu Nu’aim Ath Thohhan: tsana Abdul ‘Aziz bin Muhammad: ‘an ‘Umaroh bin Ghuzayyah: ‘an Humaid bin Abish Shin’ah: ‘an Sa’d bin Ubadah:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يا سعد، ألا أدلك على صدقة يسيرة مؤنتها، عظيم أجرها؟» قال: بلى، قال: «تسقي الماء» ، فسقى سعد الماء.

“Bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya: “Wahai Sa’d, maukah engkau aku tunjukkan pada shodaqoh yang bebannya mudah tapi pahalanya agung?” Sa’d menjawab: “Tentu.” Beliau bersabda: “Engkau memberikan minum.” Maka Sa’d memberikan minum.”

          Akan tetapi di dalam sanadnya ada Dhiror bin Shord Abu Nu’aim Ath Thohhan. Yahya bin Ma’in berkata: “Di Khufah ada dua pendusta: Abu Nu’aim An Nakho’iy dan Abu Nu’aim Dhiror bin Shord.” Al Bukhoriy dan An Nasaiy berkata: “Dia matrukul hadits.” An Nasaiy pada kali yang lain berkata: “Dia tidak bisa dipercaya sama sekali.” Husain bin Muhammad Al Qubabiy berkata: “Para ahli hadits meninggalkan dia.” (“Tahdzibut Tahdzib”/4/hal. 456).

          Dan datang juga hadits ini dalam Sunan Abi Dawud nomor (1681) tapi di dalamnya ada rowi mubham (yang tidak disebutkan namanya).

          Dua jalur terakhir tadi tak bisa untuk pendukung.

          Maka hukum hadits Sa’d adalah hasan lighoirih. Dan yang memperkuatnya juga adalah terkenalnya pengairan Sa’d bin Abi Waqqosh di Madinah yang dinamakan oleh Al Hasan Al Bashriy sebagai Shihrij. Dan dia adalah telaga yang ada di kebun “Al Mikhrof”.11:32

Dan yang memperkuatnya lagi adalah hadits Ibnu Abbas rodhiyallohu ‘anhuma:

أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت
وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم» ، قال: فإني أشهدك أن حائطيالمخراف صدقة عليها. (أخرجه البخاري (2756
)).

“Bahwasanya Sa’d bin Uba dah rodhiyallohu ‘anh ibunya meninggal dalam keadaan dia tidak hadir di sisinya. Maka dia bertanya: “Wahai Rosululloh, sesungguhnya ibu saya meninggal dalam keadaan saya tidak hadir di sisinya. Maka apakah bermanfaat bagi beliau jika saya bershodaqoh atas nama beliau?” Nabi menjawab: “Iya.” Dia berkata: “Maka sungguh saya menjadikan Anda sebagai saksi bahwasanya kebun saya “Al Mikhrof” menjadi shodaqoh atas nama beliau.” (HR. Al Bukhoriy (2756)).

          Al Munawiy rohimahulloh berkata: “Posisi yang menyebabkan pemberian minum tadi menjadi shodaqoh yang lebih utama daripada yang lainnya adalah jika keperluan orang-orang kepada air tadi amat besar, sebagaimana hal itu dominan di wilayah Hijaz karena sedikitnya air di situ. Dan semisal dengan itu pula jalan yang dilalui oleh jamaah haji. Dan yang semacam itu. Soalnya jika tidak demikian, semacam roti itu lebih utama daripada air, lebih-lebih lagi di masa kenaikan harga dan kelaparan.” (“Faidhul Qodir”/2/hal. 37).

Iklan

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: